Để lưu thông trong điều kiện hiện tại thì một trang bị không thể