Cây dừa xiêm dây hay còn được gọi là dừa ẻo thuộc hộ nhà